Masterplan Scholenbouw

De Vlaamse Regering keurde op 17 juli 2015 de conceptnota goed van het Masterplan Scholenbouw ‘Samen bouwen aan een sterker schoolpatrimonium’. Het plan biedt een antwoord op de noden en de uitdagingen op het vlak van schoolinfrastructuur in Vlaanderen en Brussel en legt duidelijk nieuwe accenten.
Het plan bestaat uit vijf strategische doelstellingen.

Conceptnota
Realisaties in 2017
Huursubsidies

AGION lanceerde in het najaar van 2016 een eerste oproep voor huursubsidies. Met deze huursubsidies kunnen inrichtende machten uit het gesubsidieerd onderwijs een gebouw huren dat voorheen, namelijk tot AGION de huursubsidie effectief toekent, nog geen onderwijsbestemming had. Deze oproep resulteerde in de selectie van 35 huursubsidiedossiers in het voorjaar van 2017. Het agentschap beoordeelde en rangschikte de ingediende dossiers aan de hand van verschillende criteria die reglementair werden bepaald zoals de “dwingende behoefte”, “kostenefficiëntie”, de “duurzaamheid” en de “brede inzetbaarheid en multifunctioneel karakter” van de te huren infrastructuur.
In december 2017 lanceerde AGION een tweede oproep voor het indienen van huursubsidieaanvragen. Indienen was mogelijk tot 1 april 2018. AGION ontving 83 ontvankelijke aanvragen. 77 inrichtende machten hiervan kregen een goedkeuring om met huursubsidies hun schoolgebouwen te realiseren of om extra plaatsen te creëren.

35 scholen krijgen een huursubsidie
9775 leerlingen
2030 plaatsen bijkomend in de klas
x
Projectspecifieke DBFM

Wat alternatieve financiering betreft, zette AGION in opdracht van de Vlaamse Onderwijsminister verdere concrete stappen zodat de inhaalbeweging in scholenbouw ook in de toekomst op het terrein veilig kan gesteld worden.
Eind november 2016 keurde het Vlaams Parlement het decreet betreffende de alternatieve financiering van schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten goed. Binnen dit projectspecifieke DBFM-programma werden de goede punten van de eerste DBFM-programma Scholen van Morgen behouden en andere belangrijke klemtonen gelegd.
Op 5 maart 2017 werd een algemene oproep gelanceerd naar kandidaat-projecten voor het nieuwe DBFM-programma.
Lees hier meer over het nieuw projectspecifiek DBFM – programma.

Multifunctionaliteit

De overheidsmiddelen en de ruimte in Vlaanderen en Brussel worden steeds schaarser om kwalitatieve infrastructuur te realiseren om aan vrije tijd, sport, cultuur of spel te doen. Het slim delen van schoolinfrastructuur kan hier één van de oplossingen zijn. AGION wil multifunctionaliteit en het medegebruik van schoolgebouwen stimuleren. Informeren en sensibiliseren is hierbij een belangrijke taak voor het agentschap.
AGION volgde 14 multifunctionele scholenbouwprojecten in Vlaanderen van dichtbij op. In 2017 verzamelde het agentschap relevante informatie over multifunctionele schoolbouwprojecten via een online vragenlijst, het raadplegen van documenten en via één plaatsbezoek per schoolbouwproject. De 14 projecten uit de gesubsidieerde sector bevinden zich in verschillende fases: van ontwerpfase, bouwfase tot en met de gebruiksfase. Met dit onderzoek wil AGION concrete lessen trekken bij de uitwerking en realisatie van multifunctionele scholenbouwprojecten. Daarnaast komen heel wat praktijkvoorbeelden van multifunctionele onderwijsinfrastructuur aan bod.
Ook de 'Verenigde Verenigingen' wil scholen (en verenigingen) helpen en aanmoedigen om hun schoolinfrastructuur open te stellen voor de buurt.
Na de wegwijzer slimgedeeld.be en de excursies van 2016 startte de Verenigde Verenigingen voor 2017 een vervolgtraject op:

  • de actualisatie van de website slimgedeeld.be
  • de organisatie van twee excursies naar goede praktijken in Antwerpen in samenwerking met het Kenniscentrum Vlaamse Steden.

Optimaal inzetten op het delen van sportinfrastructuur

Lokale sportverenigingen kunnen buiten de schooluren nog te weinig gebruik maken van de sportinfrastructuur in Vlaamse scholen. De Vlaamse Regering wil schoolbesturen aanzetten hun sportinfrastructuur waar nodig kwalitatiever te maken en naschools, in het weekend en in de vakantieperiodes vlotter en meer open te stellen voor lokale sportclubs. De Vlaamse Regering wil de drempels voor de scholen wegnemen en hen een duwtje in de rug geven. Ook voor de scholen is er een voordeel: de samenwerking met sportclubs betekent eventueel extra (huur)inkomsten en de leerlingen profiteren mee van de bijkomende investeringen en verbeteringen aan de sportaccommodatie op school voor de geselecteerde projecten.

In november 2017 lanceerden Vlaams minister van Sport Philippe Muyters en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een nieuwe oproep voor het naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur na een succesvolle eerste projectoproep in 2016.

Zonneplan en hernieuwbare energie

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits lanceerde in juni 2017 de energielening voor zonnepanelen op schooldaken en maakte hiervoor 5 miljoen euro vrij. 3,876 miljoen euro hiervan is bestemd voor het gesubsidieerd onderwijs. Het initiatief is één van de 11 klimaatacties van het beleidsdomein onderwijs. Scholen krijgen de kans om via AGION een kostenefficiënte zonnelening af te sluiten. Door te investeren in zonnepanelen wordt het potentieel van bestaande schoolinfrastructuur maximaal benut met een economische én ecologische winst als doel. De school helpt het klimaat met een blijvende CO²-reductie en drukt de werkingskosten met een lagere elektriciteitsfactuur. Zonnepanelen

Energie – efficiëntie ingrepen in schoolgebouwen

In april 2017 lanceerde minister Crevits de oproep aan scholen om hun verwarmingsinstallatie correct te laten afstellen tegen de winter. Een optimaal afgestelde verwarmingsinstallatie kan tot meer dan 10 % energie besparen en dit met een eerder beperkte investering.

Deze oproep kaderde binnen de 11 klimaatacties van het beleidsdomein onderwijs en werd eind 2017 afgesloten. Scholen konden rekenen op een éénmalige klimaatsubsidie voor uitgevoerde werken bovenop het wettelijk nazicht van de verwarmingsinstallatie In totaal verwerkten AGION en GO! 1308 aanvragen en betaalden ze in totaal 682 315,61 euro aan subsidies uit.

Daarnaast subsidieerde minister van Onderwijs Hilde Crevits in 2017 3,3 miljoen euro in energie verlagende investeringen specifiek voor de instellingen van het deeltijds kunstonderwijs uit het stedelijk en gemeentelijk gesubsidieerd onderwijs en voor het stedelijk onderwijs van Antwerpen en Gent. Voor wat betreft het vrij gesubsidieerd onderwijs, ging het om 10,2 miljoen euro, waarbij de middelen werden toegewezen via de verkorte procedure. Investeringen in isolatie, hoog rendementsglas, zonneboiler, warmtepompen en hoogrendementsketels kwamen in aanmerking voor deze subsidie.

Capaciteit

Sinds 2010 maakt Vlaanderen extra middelen vrij met het oog op het uitbreiden van de beschikbare plaatsen in het basisonderwijs. Ook in 2017 kende de Vlaamse Overheid 50 miljoen euro aan capaciteitsmiddelen toe.
Lees hier meer over capaciteit.

Asbestverwijdering in scholen

De Vlaamse Regering maakte in mei 2017 7,5 miljoen euro extra vrij om asbest versneld te verwijderen uit scholen. De Vlaamse ministers voor Onderwijs Hilde Crevits en Leefmilieu Joke Schauvliege werkten daarvoor nauw samen. Om eerst een goed zicht te krijgen op de asbestproblematiek en de asbest-aanwezigheid in de Vlaamse scholen werd er in opdracht van OVAM een inventaris opgemaakt bij 300 scholen (verspreid over alle onderwijsnetten) die zich vrijwillig hebben opgegeven.
Zeventig van de driehonderd scholen kregen van de OVAM het advies om dringend één of meerdere maatregelen te nemen. Op welke manier de scholen nu aan de slag gaan met de resultaten, is zeer locatiespecifiek en contextgebonden.

Schoolgebouwen in beeld

In 2017 werkte AGION aan de opmaak van het fotoboek 'Schoolgebouwen in beeld: 2013-2017'. Dit fotoboek zet tientallen projecten in de kijker en toont de brede waaier aan Vlaamse en Brusselse schoolgebouwen die de voorbije vijf jaar gerealiseerd werd.
Lees hier meer over het fotoboek van AGION.