Cijfers 2017

Jaarbudget

In de Vlaamse begroting zijn kredieten toegewezen aan AGION waarmee het agentschap engagementen voor infrastructuurdossiers kan aangaan. Dankzij de btw-verlaging voor scholenbouw kon er ook bijkomend geïnvesteerd worden zowel via de reguliere financiering als via de DBFM-inhaalbeweging. Zo voorzag de begrotingsaanpassing 2017 bijkomend een bedrag van 6,1 miljoen euro voor de herinvestering van middelen in bijkomende projecten dankzij de btw-verlaging; 4,1 miljoen euro voor AGION en 2 miljoen euro voor GO!.

2017

totaal
gesubsidieerd niet-hoger onderwijs

226,197,000 euro

officieel gesubsidieerd onderwijs

50,473,000 euro

vrij
gesubsidieerd onderwijs

175,724,000 euro
Betalingen

De scholen bezorgen de facturen van de uitgevoerde werken aan AGION om hun subsidies te verkrijgen. Om deze facturen te kunnen betalen voorziet de begroting betalingskredieten voor AGION. De uitgevoerde subsidie-uitgaven voor 2017 binnen de reguliere financiering en het DBFM-programma 'Scholen van Morgen' geven volgend overzicht:

Omschrijving DBFM Reguliere financiering
Vrij gesubsidieerd onderwijs € 51 461 000 € 175 097 000
Gemeentelijk gesubsidieerd onderwijs € 7 768 000 € 57 565 000
Provinciaal gesubsidieerd onderwijs € 1 316 000 € 6 606 000
GO! € 16 395 000
totaal € 76 940 000 € 239 268 000
Waarborgverlening
Waarborgverlening

AGION subsidieert niet de totale kostprijs van het infrastructuurproject. De inrichtende macht of het schoolbestuur van het gesubsidieerd onderwijs kan hiervoor een lening aangaan. AGION kan een waarborg verlenen voor de terugbetaling van kapitaal, intresten en bijhorende kosten van deze leningen.

De leningen moeten worden aangegaan bij een financiële instelling erkend door de Vlaamse Regering en hun looptijd mag de duur van 20 jaar (exclusief de opnameperiode) niet overschrijden.

Om deze leningen mogelijk te maken sloten de Vlaamse ministers van Financiën en Onderwijs en AGION enerzijds en de Federatie voor de Belgische financiële sector anderzijds een overeenkomst af op 15 juli 2013. Dit protocol geeft de scholen een ruime keuze aan vaste of variabele intrestvoeten en verschillende herzieningstermijnen.

Agion 2017
276

leningen

->
totaal leningsbedrag 51,795,736 euro
De lijst met subsidieaanvragen

De inrichtende machten of schoolbesturen van de onderwijsinstellingen, internaten en centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) uit de gesubsidieerde vrije en officiële sector kunnen voor investeringen in hun onderwijspatrimonium een relatief eenvoudige subsidieaanvraag indienen bij AGION.

Welke procedure een inrichtende macht best volgt, hangt af van de aard en de (geraamde) kostprijs van de geplande bouw- of verbouwingswerken en van het onderwijsnet waartoe de inrichtende macht behoort.

Afhankelijk van de gevolgde procedure doorloopt de aanvraag een wachttijd vooraleer de behandeling opstart.

Agion 1 januari 2018
1,826

samengestelde lijst subsidieaanvragen voor het vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs

->
geraamd subsidiebedrag 2,966,941,994 euro

Hieronder volgt een opsplitsing tussen het vrij gesubsidieerd onderwijs en het officieel gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk en provinciaal).

Omschrijving Aantal dossiers Raming subsidie
Vrij gesubsidieerd onderwijs 1591 € 2 582 239 583
Officieel gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk) 233 € 383 733 465
Officieel gesubsidieerd onderwijs (provinciaal) 2 € 968 946
totaal 1826 € 2 966 941 994
Het principeakkoord

Eenmaal de wachttijd doorlopen, kan de behandeling van het subsidiedossier starten. De inrichtende macht ontvangt de vraag om het ingediende dossier te actualiseren. AGION neemt vervolgens een principiële beslissing over het bouwprogramma en het toe te kennen subsidiebedrag.

In 2016 voerde AGION voor het eerst een integrale hervorming door van de vele subsidieprocedures. Dit leidde onder andere tot een drastische vermindering van de instroom aan subsidiedossiers via de uitzonderingsprocedures (verkorte procedure en de dossiers voor een afwijking van de chronologie).

Type Vrij gesubsidieerd onderwijs Officieel gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk) Officieel gesubsidieerd onderwijs (provinciaal) TOTAAL
Standaard-
procedure
€ 39 443 185 € 52 190 301 € 3 730 574 € 95 364 060
Verkorte procedure € 78 713 095 € 78 713 095
Afwijking chronologie € 75 237 162 € 75 237 162
Spoedprocedure € 217 030 € 217 030
totaal € 193 610 472 € 52 190 301 € 3 730 574 € 249 531 347

De begroting 2017 voorzag een machtigingsbedrag van 226 197 000 euro. Het verschil tussen het machtigingsbedrag en de effectieve besteding is hoofdzakelijk te verklaren door bijkomende machtigingen voor projecten in functie van capaciteitsuitbreiding enerzijds en de toepassing van het vastleggingspercentage anderzijds.

Dit laatste betekent concreet dat de initieel geraamde subsidie voor de in 2017 goedgekeurde dossiers slechts voor 96% ervan effectief wordt vastgelegd. Deze techniek is mogelijk omdat op basis van historische gegevens blijkt dat er voor een subsidiedossier doorgaans minder subsidie nodig is dan oorspronkelijk geraamd.

De verdeling van de subsidies in 2017 geografisch verspreid is weergegeven op onderstaande kaart.

Per gemeente

x
 • geen subsidie
 • tot 250.000 € subsidie
 • tot 500.000 € subsidie
 • tot 1.000.000 € subsidie
 • tot 2.500.000 € subsidie
 • tot 5.000.000 € subsidie
 • tot 10.000.000 € subsidie
 • tot 20.000.000 € subsidie
 • tot 40.000.000 € subsidie
 • meer dan 40.000.000 € subsidie

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • geen subsidie
 • tot 250.000 € subsidie
 • tot 500.000 € subsidie
 • tot 1.000.000 € subsidie
 • tot 2.500.000 € subsidie
 • tot 5.000.000 € subsidie
 • tot 10.000.000 € subsidie
 • tot 20.000.000 € subsidie
 • tot 40.000.000 € subsidie
 • meer dan 40.000.000 € subsidie

Per provincie

 • tot 25.000.000 € subsidie
 • tot 50.000.000 € subsidie
 • tot 75.000.000 € subsidie
 • meer dan 75.000.000 € subsidie
Gunningen

Als je kijkt hoe de investeringsbudgetten en beslissingen zich concreet vertalen op het veld, door de scholen zelf, dan bieden de gunningen aan de aannemers die in de markt geplaatst worden daarvoor een aanknopingspunt. Hierna vind je een overzicht van de aanbestedingen volgens de reguliere financiering evenals de investeringen inclusief de lopende DBFM-operatie 'Scholen van Morgen'.

Op basis van de goedgekeurde aanbestedingsdossiers bij AGION ziet de evolutie van de daadwerkelijke investeringen in scholenbouw (exclusief de aanbestedingen van de DBFM-operatie) op het terrein er uit zoals weergegeven in grafiek 1. Het gaat hier om de totale bouwkosten van de schoolgebouwen, inclusief het gedeelte dat de inrichtende machten zelf financieren (bedragen excl. btw).

Uit bovenstaande figuur blijkt dat de jaarlijkse aanbestedingen in de Vlaamse scholenbouw (reguliere financiering) sinds 2015 op een erg hoog niveau staan.

Op basis van de verhoogde begrotingsmiddelen kunnen we aannemen dat het hoge volume zich de komende jaren wellicht zal blijven aanhouden.

Daarnaast is er nog de hele reeks gunningen van de overheidsopdrachten in het kader van het DBFM-programma ‘Scholen van Morgen’. De grafiek hieronder geeft visueel weer wat de grote impact is van de DBFM-inhaalbeweging Scholen van Morgen op het bouwvolume aan scholen in Vlaanderen.