Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs

AGION, voluit Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, is één van de entiteiten die samen de Vlaamse onderwijsadministratie vormen.

Personeelsleden
AGION, deel van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming
Beleidsdomein onderwijs & vorming
Raad van bestuur

AGION is een publiekrechtelijk extern verzelfstandigd agentschap met een raad van bestuur van 17 leden. De raad stuurt het agentschap aan.

Stemgerechtigde leden
Wat zijn de taken van de raad van bestuur
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor:
 • het opstellen van de
  begroting
 • het opstellen van het ondernemingsplan
 • het goedkeuren van subsidiedossiers
De afgevaardigd bestuurder heeft de volgende bevoegdheden:
 • het goedkeuren van de subsidieaanvragen voor de verschillende afwijkende subsidieprocedures (nl. de verkorte procedure, spoedprocedure en kleine verhogingen van reeds goedgekeurde aanvragen)
 • het dagelijks bestuur met onder andere
  • het personeelsbeleid
  • het financieel beleid
  • het beheer van de eigen infrastructuur
  • de communicatie
 • • de coördinatie, sturing en regie van de publiek-private samenwerking inzake schoolinfrastructuur (DBFM ‘Scholen van Morgen’, projectspecifieke DBFM)
wat doet AGION
AGION

Subsidieert:

 • de aankoop
 • de nieuwbouw
 • de verbouwing
 • de eerste uitrusting
van schoolgebouwen voor het niet-hoger onderwijs.

Zorgt voor:

de coördinatie en de betoelaging van de scholen die deelnemen aan het DBFM-project ‘Scholen van Morgen’ en voor de uitwerking van het nieuwe projectspecifieke DBFM-programma.

Doet aan:

 • kennisopbouw rond schoolinfrastructuur
 • sensibilisering, advisering en ondersteuning van schoolbesturen op het vlak van kwaliteitsvolle scholenbouw

De realisatie van schoolinfrastructuur is niet het verhaal van AGION alleen. Het agentschap zet met verschillende partners netwerken op, sluit samenwerkingsverbanden af of zet aangegane engagementen verder om in concrete beleidsactiviteiten.